ALAPSZABÁLY [1]

 A Budapesti Ügyvédi Kamara alulírott tagjai, mint leendő mediátorok, élve a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényben, az ügyvédségről szóló 1991. évi XLI. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara Alapszabályában foglalt lehetőségekkel a mai napon úgy határoztak, hogy létrehozzák a budapesti ügyvéd-mediátorok szakmai-konzultációs  és érdekvédelmi szervezetét.

I. A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA

1.1. A szervezet neve: Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma

1.2. Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 7. (Budapesti Ügyvédi Kamara székháza)

1.3. A Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma a Budapesti Ügyvédi Kamarán belül, annak szervezeti egységeként működő, nem önálló jogi személyiségű szakmai-konzultációs és érdekvédelmi szervezet.

1.4. A Budapesti Ügyvédi Kamara pajzsos-paragrafusos emblémáját a Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének hozzájárulásával hivatalos levélpapírján és internetes honlapján használhatja.
II. A szervezet célkitűzései és feladatai

2.1. A Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma ( a továbbiakban röviden: "Mediációs Kollégium") elsődleges célkitűzése, hogy szervezeti kereteket biztosítson azoknak az ügyvédeknek, akik a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai és ügyvédi hivatásuk gyakorlása mellett, mediátorként is tevékenykedni kívánnak.

2.2. A Mediációs Kollégium, egyebek mellett, az alábbi feladatok megoldásában kíván részt vállalni:

    a mediáció, mint a polgári jogviták megoldása alternatív módszerének megismertetése a lakosság és az üzleti élet szereplőinek minél nagyobb részével, e célból előadások szervezése, ismeretterjesztő cikkek publikálásának támogatása;
    az ügyvéd-mediátorok, mint egy új tevékenység gyakorlóinak képviselete az ügyvédi szakmai és szélesebb értelemben vett közéletben;
    a mediátori feladatok megfelelő szakmai alapokon nyugvó, magas színvonalú ellátásának elősegítése érdekében szakmai tanfolyamok, tréningek, továbbképzések, stb. szervezése, és/vagy ilyenek szervezésének elősegítése, tapasztalatcsere ;

    szakmai szimpozionok, előadások, konferenciák szervezése;
     
    a szervezet nemzetközi kapcsolatainak kialakítása és ápolása;
    részvétel az ügyvéd-mediátorokra vonatkozó szakmai eljárási és etikai szabályzat(ok) kidolgozásában ;
    kapcsolattartás a mediátorokat nyilvántartó és a tevékenységüket felügyelő Igazságügyi Minisztériummal;
    részvétel a mediációval kapcsolatos jogi szabályozásban;
    együttműködés a mediációval foglalkozó más, non-profit szervezetekkel, társadalmi egyesületekkel.

III. A SZERVEZET TAGJAI

3.1. A Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiumának alapító tagjai ennek az Alapszabálynak az aláírói.

3.2. A Mediációs Kollégium nyílt szervezet: tagja lehet minden olyan ügyvéd, aki a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja és akit az Igazságyügyi Minisztérium a mediátorokról vezetett közhitelű nyilvántartásába felvett. Az alapító tag tagsági jogviszonya megszűnik, amennyiben a mediátorokról vezetett IM-nyilvántartásba legkésőbb ezen Alapszabály aláírástól számított 6 (hat) hónapon belül nem veszik fel.

3.3. Amennyiben a Mediációs Kollégium tagját az Igazságyügyi Minisztérium a mediátorok közhitelű nyilvántartásából törli, a mediátor tagsága az Igazságügyi Minisztériumi törlő határozat jogerőre emelkedése napján automatikusan megszűnik. Megszűnik a tagsága annak is, aki az éves tagsági díját, két írásbeli felhívás ellenére sem fizeti meg és azzal több, mint 6 hónapos késedelembe esik.[2]

 3.4. A Mediációs Kollégium tiszteletbeli tagja lehet az a köztiszteletben álló személyiség, aki az Alapszabályban foglatakkal egyetért és kész arra, hogy a saját szakterületén és a lehetőségeihez képest népszerűsítse a mediáció jogintézményét és erkölcsileg támogassa a szervezet célkitűzéseinek megvalósulását. A tiszteletbeli tagságot az elnökség javaslata alapján a taggyűlés ítélheti oda.

3.5. A tagok (illetve az alapító tagok) a mediációs tevékenységükkel összefüggő hivatalos levelezésükön, névjegyükön és/vagy honlapjukon jogosultak feltüntetni, hogy a Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiumának tagjai (alapító tagjai) és jogosultak arra is, hogy a szervezet emblémáját ugyanezeken a médiumokon feltüntessék.
 3.6. A szervezet tagjairól a titkár névjegyzéket vezet. A tagok a szervezetbe történő belépésükkor hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, irodájuk elnevezését és elérhetőségüket a szervezet, internetes oldalán nyilvánosságra hozza.

IV. A MEDIÁCIÓS KOLLÉGIUM SZERVEZETE

4.1. A taggyűlés

 A szervezet legfőbb döntéshozó szerve a tagokból álló taggyűlés, ahol minden tagnak egy szavazata van. A taggyűlést az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) e-mail útján hívja össze, s határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok fele plusz egy tag jelen van; ha a quorum nem lenne meg, a megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlés időpontját 1 órával követő időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlés a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A taggyűlésen jelenlévő tagok b-ának szavazata kell a tisztségviselők megválasztásához illetve visszahívásához, az Alapszabály módosításához, valamint a tiszteletbeli tagság odaítéléséhez. Évente legalább 1 (egy)  alkalommal taggyűlést kell tartani, melyre a tagokon kívül meg kell hívni a Kamara elnökét, illetve az általa kijelölt személyt, a Fővárosi Bíróság elnökét, valamint az Igazságügyi Minisztérium képviselőjét . A taggyűlés, szükség szerint, megbízhat egy vagy több tagot azzal, hogy  megbízottként / bizottságként valamilyen konkrét feladatot lássanak el és annak eredményéről számoljanak be az őket megbízó taggyűlésnek. A rendes taggyűlések közötti időszakban, általában negyedévente, konzultációs-szakmai megbeszéléseket célszerű tartani.

 4.2. A tisztségviselők

 A taggyűlés első alkalommal 2 (kettő), majd ezt követően 4 (négy) esztendőre elnököt, alelnököt és titkárt választ. Az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) képviseli a Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiumát mind a Kamara, mind harmadik személyek irányában. A taggyűlések közötti időben végzettekről az elnök és az alelnök a taggyűlésnek évente egyszer beszámol. A titkár nyilvántartja a tagok adatait és előkészíti a taggyűlési határozatot igénylő ügyeket. Az elnöki, az alelnöki és a titkári feladatokat a megválasztottak pro bono látják el.

V. A MEDIÁCIÓS KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE
5.1. A Mediációs Kollégium, célkitűzéseinek megvalósítása és tagjainak továbbképzése érdekében szakmai fórumokat szervez.

 5.2. A Mediációs Kollégium non-profit szervezet, melynek nem célja tagjai egyéni üzleti tevékenységének bármilyen formában történő támogatása; erre tekintettel az esetleg hozzá forduló ügyfeleknek mediátort nem ajánlhat. Ezzel szemben kifejezetten törekszik arra, hogy a tagság egészének, mint magasan kvalifikált mediátorok szakmai közösségének közismertséget szerezzen, társadalmi megbecsülést vívjon ki és ezzel a maga részéről tevőlegesen hozzájáruljon a mediáció, mint alternatív jogvitarendezési eljárás mind szélesebb elterjedéséhez.

 5.3.  A Mediációs Kollégium működésének szervezeti kereteit és feltételeit a Kamara biztosítja; ebben a körben helyet biztosít az ülések számára, lehetővé teszi, hogy internetes honlapján a szervezet információi megjelenhessenek és ésszerű keretek között hozzájárul a szervezet önálló arculatának megjelenítéséhez.
A rendes működés anyagi feltételeiről a szervezet tagsága útján, maga igyekszik gondoskodni .  E célból a tagok, éves rendszerességgel, minden év február 15. napjáig, az adott naptári évre előre tagdíjat fizetnek. A következő évre esedékes tagdíj mértékéről az éves rendes taggyűlés dönt. A tagdíjak és az esetleges egyéb pénzügyi eszközök felhasználásával a rendes taggyűlésen az elnök elszámol. [3]

VI. EGYEBEK
6.1. Az Alapszabály egy-egy példányát - tájékoztatásul és bemutatkozásul - meg kell küldeni a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, az Igazságügyi Miniszternek valamint a Fővárosi Bíróság elnökének.

6.2. Ez az Alapszabály elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Budapesten, 2003. május 22-én.

Alapító tagként aláírták:
dr. Asbóth Domokos, dr. Bántó Ferenc, dr. Engel Tamás, dr. Jeles Judit, dr. Horváth Zsolt, dr.Krajnyák András, Kovácsné dr. Horváth Magdolna, dr. Lindner Andrea, dr. Lóránt Mária, dr.Markovics Barbara, dr. Mayer Erika, dr. Nádas Gábor, dr. Nagy Rajmund, dr. Perényi Zsuzsanna, dr.S. Szabó Péter, dr. Seres Márta, dr. Sili Dóra, dr. Szamosi Katalin, dr. Szentes Béla, dr. SzijjZsuzsanna, dr. Szlávnits László, dr. Vajna Virág és dr. Várgedő Lajos
budapesti ügyvédek.

[1]  A 2003 szeptember 25-i taggyűlésen elfogadott határozattal egységes szerkezetű szöveg
[2]  Beiktatta a 2003. szeptember 25-i taggyűlésen elfogadott 1/2003(IX.25.) számú határozat
[3]  Beiktatta a 2003 szeptember 25-i taggyűlésen elfogadott 1/2003(IX.25.) számú határozat